การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 11 ต.ค. 64
...
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 11 ต.ค. 64

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564  นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 ได้เริ่มกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา เพื่อค้นหาผลผลิตที่จะนำมาสู่ข้อเสนอและแนวทางในการเพิ่มมูลค่าหรือต่อยอดและสร้างให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น การจัดตั้งกองทุนให้เข้มแข็งเพื่อลดการเป็นหนี้ การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่มีและสร้างจุดเด่นของชุมชน ซึ่งผลของการศึกษา เรียนรู้ จะทำให้ นปร. สามารถออกแบบ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนและชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด