การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 14 ต.ค. 64
...
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 14 ต.ค. 64

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564  นปร.รุ่น 15 ได้เรียนรู้วิถีชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญ ตลอดจนความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น การปลูกผัก ความเชื่อเรื่องต่างๆ เป็นต้น จากการสัมภาษณ์หน่วยงานและคนในพื้นที่ ซึ่งทำให้ นปร. ได้เข้าใจและเข้าถึงชุมชนมากขึ้น และพบว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตภายในชุมชนที่มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของความเชื่อใจกันและกัน โดยมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นหลักในการพัฒนาชุมชน