การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 7 ต.ค. 64
...
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 7 ต.ค. 64

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 จำนวน 30 คน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เรื่อง “การแก้ปัญหาความยากจนจากหน่วยงานภาคปฏิบัติผ่านประสบการณ์ของ
คุณ
ทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถึงกระบวนการปฏิบัติงานในสถานที่จริง เพื่อพัฒนาชุมชนหรือสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง โดยเริ่มจากการศึกษาชุมชนให้เข้าใจอย่างแท้จริงก่อน การวางแผนงาน/โครงการ การดำเนินการและการติดตามประเมินผล

เวลา 13.30 น. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 ได้เติมเต็มการเรียนรู้ถึงเทคนิคและแนวทางในการพัฒนาชมชุนให้ยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือ “ด้านการตลาด” จากนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ มาให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนการตลาดโดยยึดหลักของสินค้า เช่น การโปรโมท การทำผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ความต้องการของตลาด และกลยุทธ์ในการตลาดต่างๆ และคุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบานพุแค “ตลาดหัวปลี” ได้เล่าถึงประสบการณ์การเริ่มต้นการทำตลาดหัวปลี ปัญหาอุปสรรคและการแก้ปัญหา จนประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ นปร. ในการนำไปพัฒนาหรือต่อยอดการเรืยนรู้เพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนต่อไป