การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 8 ต.ค. 64
...
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนเเบบNew Normal นปร.รุ่นที่ 15 ประจำวันที่ 8 ต.ค. 64

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายปวิณ ชำนิประศาสน์,นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ และนายเกรียงศักดิ์ นิรัตพัฒนะศัย อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทบทวนและประมวลความรู้ให้แก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 จำนวน 30 คน จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในภาควิชาการ ในการพัฒนาชุมชนหรือสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ให้ นปร. สามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดการเรืยนรู้เพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนต่อไป  

 

และในช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ของ นปร. ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มที่ 2 เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 เรียนรู้ชุมชนบ้านสะง้อ ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กลุ่มที่ 4 เรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งกวาว ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 5 เรียนรู้ชุมชนบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 6 เรียนรู้ชุมชนคลองน้ำไหล ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ นปร. ได้รู้จักและ เรียนรู้พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่  นายอำเภอ และพัฒนากรอำเภอประจำพื้นที่ ก่อนที่ นปร. จะได้พบปะกับชุมชนตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายต่อไป