การบรรจุข้าราชการในโครงการ นปร. รุ่นที่ 15
...
การบรรจุข้าราชการในโครงการ นปร. รุ่นที่ 15

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 
       สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดรับสัมครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 ซึ่งได้ผ่านการทดสอบ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การทดสอบความรู้พื้นฐาน การทดสอบข้อเขียน การทดสอบด้านการประเมินพฤติกรรม และมีผู้ผ่านการทดสอบและรายงานตัวบรรจุในวันนี้ จำนวน 30 คน ผ่านการระชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์