พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1
...
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 – 17.10 น. 

        พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

โดยได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) เป็นประธานในพิธี และมีประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย  นปร. (นายสุธรรม ส่งศิริ) ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล (ดร.บัณฑิต  นิจถาวร) อาจารย์ผู้ดูแล นปร. (อาจารย์สุพรรณี ไพรัชเวทย์อาจารย์อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล) อาจารย์จากมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล (ดร.สิริลักขณา คอมันตร์) และผู้เข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมในพิธี 

ในช่วงต้นของพิธีฯ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (นางกิตติยา คัมภีร์) กล่าวรายงานถึงที่มา วัตถุประสงค์ และการดำเนินการจัดอบรมของหลักสูตรฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 – 11  มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งจัดอบรม สัปดาห์ ละ 1 หัวข้อวิชา (3 ชั่วโมง) โดยมีคณาจารย์ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะขีดสมรรถนะข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ที่จบจากโครงการฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ และด้วยความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรบหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 มีจำนวน 43 คน และผ่านการอบรม จำนวน 26 คน ประกอบด้วยสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 21 คน  สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 คน และสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4  คน สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวุฒิบัตรในครั้งนี้ เนื่องจากการเข้าเรียนไม่ถึง 80% นั้น สามารถมาเก็บชั่วโมงเรียนได้ ในรุ่นที่ 2 และจะเป็นผู้ผ่านการอบรม และได้รับวุฒิบัตร ในรุ่นที่ 2 ต่อไป

ต่อมา ประธานในพิธี ท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะฯ ที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นบันใดก้าวแรกที่ช่วยเตรียมพร้อมให้ นปร. ให้มีทักษะความรู้ความสามารถและมีความตื่นตัวที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบราชการนับเป็นการ Upskill & Reskill และโดยเป็นที่ทราบแล้วว่าส่วนราชการต่าง ๆ แจ้งความประสงค์มายังสำนักงาน ก.พ.ร. ว่ามีความต้องการ นปร. มากขึ้น อยากให้สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ช่วยกันผลิต นปร. ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอฝาก นปร. ที่เข้าร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตรหรือแนะนำวิชาเพิ่มเติมในลักษณะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เพื่อพัฒนา นปร. เครือข่าย ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีธรรมาภิบาล ให้ส่วนราชการเพื่อประโยชน์ของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ตัวแทนผู้เข้าร่วมการอบรม (นายภาณุวัฒน์ จันทรจิตร) ได้กล่าวขอบคุณท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ) ประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย นปร. (นายสุธรรม ส่งศิริ) ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล (ดร.บัณฑิต  นิจถาวร) อาจารย์ผู้ดูแล นปร. อาจารย์จากมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  ที่ได้จัดอบรมในครั้งนี้