พิธีให้โอวาทแก่ นปร. รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ที่สำเร็จจากโครงการฯ
...
พิธีให้โอวาทแก่ นปร. รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ที่สำเร็จจากโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีให้โอวาทแก่ข้าราชการผู้สำเร็จจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อำนวยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. อาจารย์ผู้ดูแล นปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นปร. รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 เข้าร่วมในงานพิธี และประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่ นปร. และผู้เข้าร่วม สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

1. ได้ทราบว่ามี นปร. รุ่นที่ 13 ไม่ได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเหมือนรุ่นก่อนๆ ขอฝากให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ช่วยดูแล และพิจารณาหาโอกาสให้ นปร. ได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำจากรุ่นก่อน และหากมีปัญหาสามารถปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลได้ ต่อไป

2. ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลผลิตจากโครงการ นปร. ทำให้รัฐบาลและผู้บังคับบัญชาได้เล็งเห็นฝีมือการทำงานของ นปร. และกล่าวชื่นชม นปร. ทั้งหลายที่ได้เข้ามาฝึกปฏิบัติราชการกับหน่วยงานต่างๆ สามารถช่วยงานจนนำไปสู่ความความสำเร็จได้ โดยตลอดระยะเวลา 22 เดือน คงได้ให้อะไรกับ นปร. ไปแล้วบ้าง ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจกับ นปร. เป็นอย่างยิ่ง

3. ต้องการเห็น นปร. บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีมนุษยธรรม รู้เท่าทันเหตุการณ์ และจะรอดูความสำเร็จของ นปร. ในอนาคต

          สุดท้ายนี้ขอให้ นปร. ทุกท่านโชคดี และขอขอบคุณสำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. และขอบพระคุณอาจารย์ผู้ฝึกอบรม ผู้สอน ผู้เป็นที่ปรึกษา ท่านเหล่านี้มีคุณประการต่อระบบราชการ ในการสร้างข้าราชการใหม่ในระบบราชการต่อไป

ทั้งนี้ นปร. รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ได้กล่าวคำขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  โครงการ นปร. และให้คำสัญญาว่าจะมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบราชการและประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต เพื่อประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป