สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565
...
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

          วันที่ 14 มกราคม  2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร  เป็นผู้บรรยายเรื่อง The Importance of Governance in the Public Sector มุ่งเน้นประเด็นความสำคัญของหลักธรรมภิบาลของภาครัฐอันถือเป็นหัวใจของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการทำงานของภาครัฐ ซึ่งโครงสร้างธรรมภิบาลของภาครัฐนั้นประกอบไปด้วย ประชาชน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่เข้ามาทำหน้าที่กำหนดนโยบาย รัฐบาล ผู้มีหน้าที่แต่งตั้งและมอบนโยบายให้กับ ข้าราชการ ผู้นำนโยบายไปดำเนินการในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน

          โดยแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลของภาครัฐ มี 5 หลักสำคัญคือ

1. Responses กำหนดมาตรการและจัดหาการบริการที่เหมาะสมให้กับประชาชo

2. Reliability มุ่งมั่นในการเก้ไขปัญหาและดูแลประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ 3. Integrity มีความซื่อตรงในการใช้อำนาจที่มีอยู่ตามหน้าที่ ใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า

4. Openness เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น และ

5. Fairness สร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม