สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565
...
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565

          วันที่ 7 มกราคม  2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นผู้บรรยายเรื่อง Moving Thailand Forward : Key Issues and Challenges  มุ่งเน้นประเด็นสำคัญในเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยก่อน ซึ่งมีความอ่อนแอและมีจุดเปราะบางเป็นเดิมทุน ทั้งในเรื่องของการเกิดหนี้สินและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบกับผลกระทบหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกอบการเกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและขับเคลื่อนธุรกิจได้ลำบาก รวมถึงความท้าทายในเรื่องของภาวะหนี้สินและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนโยบายของภาครัฐที่มีการประสานอย่างทั่วถึง รอบด้าน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงาน การจัดการทรัพยากรทุนมนุษย์ที่ดี การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทการลงทุนในภาคการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความเป็นดิจิทัล รวมถึงการดำเนินนโยบาย Green Policy อันจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเกิดความยั่งยืน