เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16
...
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
รุ่นที่ 16 จำนวน 50 ตำแหน่ง  ในช่วงระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566

- ไม่ต้องสอบภาค ก.


- คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ต้องมีวุฒิการศึกษา (ไม่จำกัดสาขา) ในระดับปริญญาโท โดยมีอายุไม่เกิน 30 ปี หรือระดับปริญญาเอก ที่อายุไม่เกิน 35 ปี


- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น นปร. ในเบื้องต้น จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดของสำนักงาน ก.พ.ร. และจะได้เข้าร่วมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสบการณ์สำคัญในการปฏิบัติราชการ เป็นระยะเวลา 22 เดือน ทั้ง 4 ด้าน
   1 ความรอบรู้และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacies)
   2 การออกแบบนโยบายและพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ (Innovation Capabilities)
   3 ความเป็นมืออาชีพเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่ (Professional Expertise)
  4 การจัดการกับความท้าทายของภาคไทยในอนาคต (Strategic Orientation) เพื่อนำไปสู่การมีขีดความสามารถในการยกระดับการบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนหมุดหมายต่าง ๆ (Milestones) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยเน้นที่ด้านการเกษตร ด้านการศึกษาและพัฒนากำลังคน ด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

- หลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนา นปร. ข้างต้น เป็นไปตามกรอบกระบวนการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation Lab) ที่เน้นการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ในพื้นที่สถานการณ์การทำงานจริง และมีระยะเวลา 22 เดือน ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง อาจารย์ผู้ดูแล การศึกษาดูงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาโอนไปปฏิบัติราชการยังส่วนราชการมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Line @psedsmart
หรือโทร 0 2141 9018 , 08 4549 0307