โครงการ นปร.​ ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน นปร.
...
โครงการ นปร.​ ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน นปร.

ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 66 โครงการ นปร.​ ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน นปร. "PSED Open House 2023"

เพื่อให้ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ตอบขอซักถาม เกี่ยวกับโครงการ นปร. วัตถุประสงค์นโยบาย และความคาดหวัง กิจกรรมตลอดหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนา กระบวนการคัดเลือก ฯลฯ

ลิงก์สำหรับเข้าลงทะเบียน
โดยจัดขึ้น ณ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ (อาคารบี) แจ้งวัฒนะ กทม.