นางสาวศิริอร   อารมย์ดี
นักวิชาการยุติธรรม
นักวิชาการยุติธรรม
ชื่อจริง-นามสกุล
ศิริอร   อารมย์ดี
ชื่อเล่น
อร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง
นักวิชาการยุติธรรม
ระดับ
ชำนาญการ
กระทรวง
กระทรวงยุติธรรม