นายศิรพล   ฤทธิประศาสน์
เศรษฐกร
เศรษฐกร
ชื่อจริง-นามสกุล
ศิรพล   ฤทธิประศาสน์
ชื่อเล่น
กาย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง
เศรษฐกร
ระดับ
ชำนาญการ
กระทรวง
กระทรวงการคลัง