นายสรวิศ   ชัยเลิศวณิชกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อจริง-นามสกุล
สรวิศ   ชัยเลิศวณิชกุล
ชื่อเล่น
วิศ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ
ชำนาญการ
กระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม