นางสาวชโลธร   สายทัด
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
ชื่อจริง-นามสกุล
ชโลธร   สายทัด
ชื่อเล่น
โล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง
นักพัฒนาสังคม
ระดับ
ชำนาญการ
กระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์