นางสาวแทนวรรณ   โตโพธิ์กลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อจริง-นามสกุล
แทนวรรณ   โตโพธิ์กลาง
ชื่อเล่น
แทน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ
ชำนาญการ
กระทรวง
กระทรวงพลังงาน