นางสาวมัลลิกา   จรูญวิตต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อจริง-นามสกุล
มัลลิกา   จรูญวิตต์
ชื่อเล่น
พลั้น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ
ชำนาญการ
กระทรวง
กระทรวงการคลัง