นางเกษศิรินทร์   สุวรรณสุนทร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ชื่อจริง-นามสกุล
เกษศิรินทร์   สุวรรณสุนทร
ชื่อเล่น
ฝน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ระดับ
ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ