นางสาวจารวี   ลุยราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อจริง-นามสกุล
จารวี   ลุยราช
ชื่อเล่น
ก้อย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ
ปฏิบัติการ
กระทรวง
กระทรวงมหาดไทย