นายจรูญ   ปงหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนา พื้นที่ตามพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนา พื้นที่ตามพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ชื่อจริง-นามสกุล
-   -
ชื่อเล่น
-
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
-

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อสถานศึกษา
-
ประเทศ
-
วุฒิการศึกษา
-
วิชาเอก
-

ปริญญาโท

ชื่อสถานศึกษา
-
ประเทศ
-
วุฒิการศึกษา
-
วิชาเอก
-

ปริญญาเอก


สถานที่ทำงาน