นางสาวศิริกาญจน์   เลิศอำไพนนท์
เศรษฐกร
เศรษฐกร
ชื่อจริง-นามสกุล
ศิริกาญจน์   เลิศอำไพนนท์
ชื่อเล่น
โบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 13
ตำแหน่ง
เศรษฐกร
ระดับ
ชำนาญการ
กระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์