นางสาวกฤตยา   ธัชศฤงคารสกุล
นักพัฒนาระบบราชการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชื่อจริง-นามสกุล
กฤตยา   ธัชศฤงคารสกุล
ชื่อเล่น
ออยล์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง
นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี