นายสุรสิทธิ์   ตัณฑดิลก
นักพัฒนาระบบราชการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชื่อจริง-นามสกุล
สุรสิทธิ์   ตัณฑดิลก
ชื่อเล่น
แบงค์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง
นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี