นางสาวธารทิพย์   นิรันดร์วิชย
นักพัฒนาระบบราชการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชื่อจริง-นามสกุล
ธารทิพย์   นิรันดร์วิชย
ชื่อเล่น
อิ๋งอิ๋ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง
นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี