นายเชษฐพงศ์   พุทธโร
นักพัฒนาระบบราชการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชื่อจริง-นามสกุล
เชษฐพงศ์   พุทธโร
ชื่อเล่น
จอม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง
นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี