นางสาวรุจิกานต์   ทิพยโอสถ
นักพัฒนาระบบราชการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชื่อจริง-นามสกุล
รุจิกานต์   ทิพยโอสถ
ชื่อเล่น
เมย์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง
นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี