นางสาวอาทิตยา   เจริญยิ่ง
นักพัฒนาระบบราชการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ชื่อจริง-นามสกุล
อาทิตยา   เจริญยิ่ง
ชื่อเล่น
ป๊อป
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 14
ตำแหน่ง
นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ
ปฏิบัติการ
กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี