เรืออากาศเอกหญิงเมธิรา   ผาตินุวัติ
อาจารย์ประจำกองการศึกษา
อาจารย์ประจำกองการศึกษา
ชื่อจริง-นามสกุล
เมธิรา   ผาตินุวัติ
ชื่อเล่น
โบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำกองการศึกษา
ระดับ
อาจารย์
กระทรวง
กระทรวงกลาโหม