นายชวัลวิทย์   สุนทรเจริญวงศ์
นักวิชาการศุลกากร
นักวิชาการศุลกากร
ชื่อจริง-นามสกุล
ชวัลวิทย์   สุนทรเจริญวงศ์
ชื่อเล่น
ชาลี
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง
นักวิชาการศุลกากร
ระดับ
ชำนาญการ
กระทรวง
กระทรวงการคลัง