นางสาวปัณฑารีย์   โชรัมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ