นางสาวพรรวษา   กุหลาบขาว
นักวิชาการพาณิชย์
นักวิชาการพาณิชย์
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ