นางสาวแพรวนภา   คำประกอบ
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ