นางสาวกรรทิมา   สาสิงห์
นักวิเทศสััมพันธ์
นักวิเทศสััมพันธ์
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ