นายโอชิษฐ   ภู่เพชร
นักวิชาการพาณิชย์
นักวิชาการพาณิชย์
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ