นางสาวอรอุมา   วรแสน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ (นักวิเทศสัมพันธ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ (นักวิเทศสัมพันธ์)
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ