นายวีรวิชญ์   พันธ์ทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ