นายณธกร   จิตรอรุณ
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ