นายจรูญ   ปงหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนา พื้นที่ตามพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนา พื้นที่ตามพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ