นางสาวสโรชา   ราชวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ