นางสาววราสิริ   สุวรรณภักดี
นักพัฒนาระบบราชการ
นักพัฒนาระบบราชการ
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายชรัส บุญณสะ -
- อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม -