เรืออากาศเอกหญิงเมธิรา   ผาตินุวัติ
อาจารย์ประจำกองการศึกษา
อาจารย์ประจำกองการศึกษา
ข้อมูลการฝึกปฏิบัติราชการ
- จังหวัดขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น -
-
-