คำค้นหา กรมการท่องเที่ยว

กมลรัตน์ ไทยกล้า
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: ขวัญ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว
ชโลธร สุมนะเศรษฐกุล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: นิ่ม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว
ญาใจ วัฒนปรีดา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: อิมมี่
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว
ตรองจุติ ศิลาคุปต์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: ใบตอง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว
เพ็ญลักษณ์ ปรคุณหนูพึ่ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: ยุ้ย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว
เล็กคนางค์ ศิลลา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชื่อเล่น: อุ๊
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรม/สำนักงาน: กรมการท่องเที่ยว