คำค้นหา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กมลชนก แซ่เล้า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: เอี้ยง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กฤษณ์วรรณ วรมิศร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: ขวัญ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ชโลธร สายทัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: โล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ปฐมาภรณ์ โห่อวยชัย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: ปลา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สุภาวดี พร้อมพงษา
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: เหมียว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน