คำค้นหา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จิรพล อ่อนอุระ
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: ป๊อบ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ธัญสุดา ไพบูลย์
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: แพร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ศิริอร อารมย์ดี
กระทรวงยุติธรรม
ชื่อเล่น: อร
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงยุติธรรม
กรม/สำนักงาน: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ