คำค้นหา กรมธุรกิจพลังงาน

ณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: โตน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: กรมธุรกิจพลังงาน
รัตนสุดา ชลธาตุ
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: ปอ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 10
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: กรมธุรกิจพลังงาน
วิสาขะ ชุนหกรณ์
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: บัวหลวง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 13
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: กรมธุรกิจพลังงาน
สิริโสภา แดงสนั่น
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: ตุ้ย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: กรมธุรกิจพลังงาน
อาทิตยา วิชญานุภาพ
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: จิงจิง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: กรมธุรกิจพลังงาน
เกษดา สุทธิอัมพร
กระทรวงพลังงาน
ชื่อเล่น: เกษ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน
กรม/สำนักงาน: กรมธุรกิจพลังงาน