คำค้นหา สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปฐมพงษ์ พงษ์บูรณกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: ยีน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: พิมพ์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 2
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์