คำค้นหา สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จิณห์จุฑา กันตะสุวรรณ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: นุ่น
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชิษณุพงศ์ ธนูทอง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: ฟิท
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บุญฤทธิ์ อดิพัฒน์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชื่อเล่น: เป้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม