คำค้นหา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

จิตสุภัค ตันติเกษตรกิจ
กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อเล่น: เมย์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงวัฒนธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อจินไตย เฮงรวมญาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อเล่น: ป้าย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงวัฒนธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แสงทิวา นราพิชญ์
กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อเล่น: เก๋
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงวัฒนธรรม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย