คำค้นหา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กมลชนก แซ่เล้า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: เอี้ยง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กันย์ บัวชื่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: ปู๊ด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ชโลธร สายทัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: โล
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ปฐมาภรณ์ โห่อวยชัย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: ปลา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 7
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ปิยจิตต์ แสงครุฑ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อเล่น: น้ำหวาน
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์