คำค้นหา กระทรวงคมนาคม

กิตติยา แก้วมี
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: กิ่ง
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ธนธร อุบลสถิตย์
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: อิ๊กคิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 6
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: กรมทางหลวงชนบท
ธัญญ์ฐิตา จึงประเสริฐชัย
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: มิว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 12
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: กรมการขนส่งทางบก
ธีรรัตน์ ธัญญกุลสัจจา
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: อ๊อด
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 5
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: กรมการขนส่งทางบก
ปรีชา โสภารัตน์
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: ต่าย
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับ: ชำนาญการพิเศษ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: กรมทางหลวงชนบท
พามีลาภ์ สกุลศรี
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: พิม
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 8
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
พิชญา ศรีทองทิม
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: แพล้นท์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 10
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ศัลยวิชญ ศรีศกุน
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: มายด์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ: ปฏิบัติการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เกวลิน วังศิริไพศาล
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: อิ๋ว
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: กรมทางหลวง
เฉลิมรัฐ เตชะเกษม
กระทรวงคมนาคม
ชื่อเล่น: ซี
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่: รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง: นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน
ระดับ: ชำนาญการ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
กรม/สำนักงาน: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม